វិធី​ងាយ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ឆ្លើយតប​ជា​សំឡេង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

IMG_0015ប្រធានបទ៖  វិធី​ងាយ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ឆ្លើយតប​ជា​សំឡេង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

អំពីប្រធានបទ៖ ទួន សាម៉ន គឺ​ជា​គ្រូ​បង្គោល​ជាន់​ខ្ពស់​មួយ​រូប​សម្រាប់​កម្មវិធី SPICE ជា​មួយ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ។ គាត់​ធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​ជា​អ្នក​បណ្ដុះបណ្ដាល ជា​មួយ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ទាក់ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ 2004 មក។ ជា​អតីត​ម្ចាស់ពាន​រង្វាន់​ការ​ប្រកួត​វាយ​យូនីកូដ និង​អភិវឌ្ឍន៍​ឯកសារ​លើ​កម្មវិធី​ភាសាខ្មែរ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ឆ្នាំ ២០០៦ ។ គាត់​ធ្លាប់​បាន​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា Clogger Summit, BarCamp event from 2008-2013, BarCamp Saigon and DevFest Phnom Penh 2013.