បង្កើត​វេបសាយ​ជាមួយ WordPress

Oum Panhaប្រធានបទ៖ បង្កើត​វេបសាយ​ជាមួយ WordPress

អំពី​ប្រធានបទ៖ WordPress គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​មាតិកា (CMS) ដែល​មាន​ភាព​បត់​បែន ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ប្រាស់ ងាយ​ស្រួល​កែ​ច្នៃ​ទៅ​តាម​ចំណូល​ចិត្ត។ WordPress ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​សេរី​និង​ឥត​គិត​ថ្លៃ។