ការ​បក​ប្រែ​ភាសាខ្មែរ​លើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

Khoem Sokhemប្រធានបទ៖ ការ​បក​ប្រែ​ភាសាខ្មែរ​លើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

អំពី​វាគ្មិន៖ លោកខឹម សុខែម គឺ​ជា​ប្រធាន​គម្រោង​បក​ប្រែ នៅ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ។