របៀប​បង្កើតវេបសាយតាម Blogger របស់ Google

Bovy Chhunlengប្រធានបទ៖ របៀប​បង្កើតវេបសាយតាម Blogger របស់ Google

អំពី​ប្រធានបទ៖ វិធីសាស្រ្ដងាយៗក្នុងការបង្កើតវែបសាយ ឬ ប្លក់ដោយប្រើប្រាស់នូវ Blogger របស់ Google។ ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​វិធីសាស្ដ្រ​ក្នុង​ការបង្កើតវា ហើយ​និង​បង្ហាញ​ថា​តើ​អ្នក​បងើ្កត​វា​ឡើង​សម្រាប់​ធ្វើ​អ្វី? Template មួយណាដែលយើងគួរយកមកប្រើប្រាស់។

អំពី​វាគ្មិន៖ Co-Founder : KhmerTalks SiemReap
Organizer at : BarCamp Angkor
Administrator : Cambodia Android Users Group
Website : www.caugtalk.info
Email : chhunlengbovy@gmail.com