ការងារ និង​របៀប​ស្វែងរក​ការងារ​ត្រឹមត្រូវ

Kheng Pisethប្រធានបទ៖ ការងារ និង​របៀប​ស្វែងរក​ការងារ​ត្រឹមត្រូវ

អំពី​វាគ្មិន៖ Mr. Kheng Piseth is currently working as the Training Manager with the USAID-funded SPICE program, implemented by the Open Institute. The program facilitates social and business innovation using communications technology and improves communications in Khmer via mobile devices. The purpose of the program is to build on partnerships between technology-oriented civil society organizations (CSOs) and private sector entities to utilize existing technologies to promote and deliver a greater diversity of information to the public, improve communications in Khmer language using mobile devices, and increase the capacity of CSOs to use social media for development purposes.