របៀប​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ការ​សម្ភាសន៍ អាហារូបករណ៍ និង​ការងារ

Sok Sikiengប្រធានបទ៖ របៀប​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ការ​សម្ភាសន៍ អាហារូបករណ៍ និង​ការងារ

អំពី​វាគ្មិន៖ ជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យា។