ស្វែងយល់​អំពី​ការ​ថតរូប និង​ការ​ប្រើប្រាស់​កាមេរ៉ា

Chim Monyrathប្រធានបទ៖ ស្វែងយល់​អំពី​ការ​ថតរូប និង​ការ​ប្រើប្រាស់​កាមេរ៉ា

អំពី​វា​គ្មិន៖ ជឹម មុនីរ័ត្ន បាន​សិក្សា​ថ្នាក់​ CIA របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Canon