ស្វែងយល់​អំពី​ការ​ថតរូប និង​ការ​ប្រើប្រាស់​កាមេរ៉ា

Kim Phallyប្រធានបទ៖ ស្វែងយល់​អំពី​ការ​ថតរូប និង​ការ​ប្រើប្រាស់​កាមេរ៉ា

អំពី​វាគ្មិន៖ He’s Graphic Designer of Our Books since November 2010. He’s also a Freelance Photographer. He likes graphic design and photography jobs.