ភាព​រីកចម្រើន​នៃ​​បច្ចេកវិទ្យា​អ៊ីនធឺណិត

Seng Suthaប្រធានបទ៖ ភាព​រីក​ចម្រើន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​អ៊ីនធឺណិត

អំពី​វាគ្មិន៖ មន្ត្រី​បក​ប្រែ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ នៅ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ (Open Institute)។