ផ្ដើម​រៀន​ភាសា​កុំព្យូទ័រ

Hean Maleapប្រធានបទ៖ ផ្ដើម​រៀន​ភាសា​កុំព្យូទ័រ

អំពី​វាគ្មិន៖ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​កញ្ញា​ហ៊ាន ម៉ាលាភ មាន​តួ​នាទី​ជា Database Developer នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មួយ។