សហគមន៍ Mozilla នៅ​កម្ពុជា

vannakប្រធានបទ៖ សហគមន៍ Mozilla នៅ​កម្ពុជា

អំពី​វាគ្មិន៖ លោក​អេង វណ្ណៈ ជា​សមាជិក​អ្នក​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍ បារខែម ។ គាត់​ទទួល​បន្ទុក​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង និង​រចនា​គេហទំព័រ​សម្រាប់ www.barcampcambodia.org ។ ក្រៅ​ពីនេះ​ទៀត គាត់​ក៏​ជា​អ្នក​តំណាង www.mozilla.org សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជាផ​ងដែរ ។ គាត់​ក៏​ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​នៅ www.toptenthebest.com ផង​ដែរ។