វិធី​ងាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ដោយ​ប្រើ OpenOffice (ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ តម្រៀប​ជា​អក្សរ​ខ្មែរ)

Sok Sopheaប្រធានបទ៖ វិធី​ងាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ដោយ​ប្រើ OpenOffice (ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ តម្រៀប​ជា​អក្សរ​ខ្មែរ)

អំពី​វាគ្មិន៖ Mr. SOK Sophea is a software translator and he used to be computer trainer for women program and also for Rainbow and Kawasaki school. He is graduated from Royal University of Phnom Penh in the field of Computer Science and Engineering (2004).