ភាពឆ្លាតវៃ ក្នុងការស្វែងរកឯកសារលើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ Google

1235020_698383996844134_1986635014_nប្រធានបទ – “ភាពឆ្លាតវៃ ក្នុងការស្វែងរកឯកសារលើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ Google”

អំពីប្រធានបទ៖ និយាយអំពីឧបករណ៍នៃការស្វែងរក​តាម​រយៈ Internet និងឧបករណ៍នៃការស្វែងរកឯកសារ​តាមរយៈ Google ។

អំពីវាគ្មិន៖ មានស្រុកំណើតនៅបន្ទាយមានជ័យ គាត់បានធ្វើការ​ជាច្រើន​ជាមួយសកម្មភាពយុវជន ក្នុងកំឡុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។ គាត់ធ្លាប់បានចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីជាច្រើន ដូចជា BlogFest Asia, Angkor Youth Camp, Google DevFest នឹងកម្មវីធីជាច្រើនទៀត បច្ចុប្បន្ននេះ ជាគណៈកម្មការៀបចំបារខែមខេមបូឌា