បច្ចេកវិទ្យា ផ្ទះឆ្លាតវៃ

Chi Sok Pichប្រធានបទ៖ បច្ចេកវិទ្យា​ផ្ទះ​ឆ្លាត​វៃ

អំពី​ប្រធានបទ៖ គឺគ្រប់គ្រងការបិទ ឬ បើក អំពូល តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ ដៃ Smart Phone ដែលជាប្រភេទ Android OS ។

អំពី​វាគ្មិន៖ និស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា មាន​ជំនាញ Mobile Programming ។