ការ​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​លើ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល

Chhoy Bun Sok Hengប្រធានបទ៖ ការ​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​លើ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល

អំពី​ប្រធានបទ៖ ការ​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​លើ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ android ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល ខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីគន្លិះ និង​ការ​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​យ៉ាង​រហ័ស​ដោយប្រើប្រាស់ Good Translate Toolkit ដើម្បី​ជា​ជំនួយ។

អំពី​វាគ្មិន៖ លោក ឆូយ ប៊ុនសុខហេង គឺ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​ក្រុម CAUG ។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​បកប្រែ​កម្មវិធី​ទូរសព្ទ Android ទៅ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ។