ប្រើប្រាស់​ជំនាញ​ណែនាំ​តាម​រយៈ​បណ្តាញ​សង្គម​

Nhean Monyvannប្រធាន​បទ៖ ប្រើប្រាស់​ជំនាញ​ណែនាំ​តាម​រយៈ​បណ្តាញ​សង្គម​

អំពី​ប្រធានបទ៖ Participant will aware on Career Mentor, what is the role of mentor?,
• Mentors are role models.
• Effective Mentors value the people they mentor.
• Mentors are knowledge providers.
• Mentors give effective feedback to the people they mentor

អំពី​វាគ្មិន៖ Monyvann is working at Hagar, Career Mentoring Coordinator. She used to
work at the Open Institute for over three years. Moreover she is a
member of Young Women Leadership Network (YWLN) and Cambodia Young Women
Empowerment Network (CYWEN) which the network who promote young women
empowerment, confident and assist pushing young women to get knowledge,
skills, and experiences from the society.