គន្លឹះទាញយកឯកសារ តាមម៉ាស៊ីនស្វែងរក Google

Duong Kimhakប្រធានបទ៖ គន្លឹះទាញយកឯកសារ តាមម៉ាស៊ីនស្វែងរក Google

អំពី​ប្រធានបទ៖ Some of you guys might not know clearly about google because you just use it for search or email but you don’t know that google can do more then you think.

អំពី​វាគ្មិន៖ Am kimhak just call me K and I am the founder of Bamboow…