ហេតុអ្វីបានត្រូវ Jailbreak iOS?

Chy Samphyប្រធានបទ៖ ហេតុ​អ្វី​បាន​ត្រូវ Jailbreak iOS?

អំពី​វាគ្មិន៖ App Tester, Golden Gekko